Volledig scherm
© Bart Hoogveld

Vraag van de dag: ’n lyts bytsje Frysk

ExamensTijdens de laatste examendagen staan veel ‘bijzondere’ vakken op het programma. Zoals woensdag het examen Fries voor vmbo-g/-t. Uit die toets komt onderstaande tekst van de schrijfster Ypie Haitsma-Bakker.

E-bike

Minsken op in e-bike fynt se mar suertsjes, foaral manlju op sa’n ding dêr knapt se sa op ôf! Dy wurden lies ik in skoftke lyn yn in column fan in bekende Fries. No bin ik gjin man, mar ik fielde my wol in bytsje oansprutsen. Ik bin nammentlik sa’n ‘suertsje’ op in e-bike, mar earlik sein ken ik my hielendal net werom yn dat profyl. Ik fyn mysels bêst stoer en skamje my net foar myn elektryske foarkar! Krekt oarsom: ik fyn e-fytsen machtich moai.

Vraag

“Minsken op in e-bike fynt se mar suertsjes.”
Wêrom soe de skriuwster fan de tekst har eins net oansprutsen hoege te fielen troch dy wurden?

A. Omdat sy gjin man op in e-fyts is

B. Omdat sy har goed hâldt op de e-fyts

C. Omdat sy krekt in stoere e-fytser is

Antwoord

A.

De Gelderlander gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement. Reacties van mensen die de nickname anonymous, anoniem of een variant daarop voeren, worden niet geplaatst.