Ziekenhuis SKB.
Volledig scherm
Ziekenhuis SKB. © Jan Ruland van den Brink

Stichting Behoud SKB stuurt open brief: ‘Winterswijks ziekenhuis moet met eigen bestuur verder’

WINTERSWIJK  - Stichting Behoud SKB wil dat het bestuur van het Winterswijkse streekziekenhuis SKB ontkoppeld wordt. 

Het SKB moet zelfstandig verder en vanuit die positie verder werken aan een eventuele samenwerking, staat in een open brief  die de stichting aan de raad van bestuur van de Santiz-ziekenhuizen heeft gestuurd.

,,We willen even een paar stappen terug zetten en weer naar twee zelfstandige ziekenhuizen met twee zelfstandige besturen, om van daaruit de toekomst te bespreken op gelijkwaardig niveau zonder onder- en bovenliggende partij”, verduidelijkt voorzitter Hendrik Jan Mensink.

Vragen niet serieus

Behoud SKB vindt dat de vragen uit de Oost-Achterhoek niet serieus genomen worden. Op een brief van 27 december is nog geen enkel antwoord gekomen. Ook ziet de stichting met lede ogen aan dat er bij het specialisten collectief een bovenlaag en een onderlaag is ontstaan, waarbij de specialisten van het SKB weinig serieus genomen worden.

Lees hieronder de volledige open brief van Behoud SKB. 

Geachte heer Van Ewijk,

Wellicht bent u niet op de hoogte van het gegeven, dat een groot aantal vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en het lokaal bestuur in de Achterhoek Oost zich verenigd hebben in een overleggroep die is ontstaan, nadat de wisselende berichten van uw zijde over de SEH, IC, Verloskunde en klinische kindergeneeskunde en de zeer hoge investeringsbedragen die gemoeid zouden zijn met vervangende nieuwbouw van het Slingeland ziekenhuis het vertrouwen in uw bestuur en Raad van Toezicht behoorlijk hebben ondermijnd. 

Deze communicatie heeft ernstige twijfels doen rijzen over de integriteit van de bedoelingen van het bestuur en de Raad van Toezicht van Santiz met de invulling van het fundament onder de bestuurlijke fusie van SKB en Slingeland: twee gelijkwaardige ziekenhuizen die de ziekenhuiszorg in de regio West en Oost Achterhoek zouden invullen.

Genoemde overleggroep heeft er voor gekozen om via een aparte stichting behoud SKB op 27 december 2019 een brief met onze belangrijkste vraagpunten aan u voor te leggen. Om die reden ontvangt u ook deze brief van de Stichting behoud SKB. De eerste vraag was gericht op het verkrijgen van een scherp inzicht in huidige en toekomstige vraag naar (basis)ziekenhuiszorg en met invulling van de demografische ontwikkeling in de Achterhoek in de toekomstige vraag.

Hiertegen kan dan afgezet worden de mate waarin het huidig en gewenst toekomstig aanbod tegemoet kan komen aan deze vraag. De tweede vraag beoogde inzicht te krijgen in het onder het nieuw te bouwen ziekenhuis gelegen ambitieniveau. Deze vragen hebben uiteraard alles te maken met de ontstane sfeer van wantrouwen. Desalniettemin hebben wij in een overleg met de minister, welke wij in de communicatie zullen meenemen, ons bereid getoond tot overleg met u, omdat dat mogelijk de enige weg is om van wantrouwen naar meer vertrouwen te komen. 

U heeft genoemde brief van 27 december 2019 niet beantwoord en wij hechten aan antwoorden, voordat wij vanuit de regio Oost Achterhoek een stap verder kunnen gaan.

U bent echter voortgegaan op de weg om een regiogroep te formeren, gebaseerd op uw brief van 16 december 2019 aan minister Bruins. Over samenstelling van de groep en de opdracht is geen woord gewisseld met vertegenwoordigers uit onze gemeenschap. Over de inhoud van deze brief aan de minister hebben wij u gemeld, dat U met de opdracht aan deze groep de vragen uit de regio Oost Achterhoek niet serieus neemt, omdat u die beperkt tot overleg over verschillende voorstellen en scenario’s betreffende geboortezorg, klinische kindergeneeskunde en de SEH en besluitvorming te ontkoppelen van de voorgenomen nieuwbouw in Doetinchem. 

Ook op dit punt hebben wij geen reactie gekregen, terwijl inhoudelijk vragen te stellen zijn bij de door u gedachte opdracht en op dit punt het niet noodzakelijk is scenario’s te ontwikkelen, waar beide ziekenhuizen nu de volledige vraag naar basiszorg, gepland en acuut, invullen met een voldoende financieel resultaat tot en met 2018. De vraag is niet of, maar hoe wezenlijke basisfuncties van beide ziekenhuizen ook duurzaam op een verantwoord niveau kunnen worden geborgd.

Ook u zult kunnen begrijpen, dat de overheersende indruk is ontstaan, dat u met de realisatie van nieuwbouw aan de A18 feitelijk het zwaartepunt van basiszorg zult willen verplaatsen naar één locatie, hetgeen het fundament onder de voorgenomen fusie weghaalt.

Meer dan in een verstedelijkte omgeving is een ziekenhuis als SKB, en naar wij aannemen ook Slingeland, aangewezen op een sterke en goed functionerende verankering in de regio naar huisartsen en andere zorgverleners en wordt zo’n ziekenhuis gedragen door de gemeenschap. Voor zover wij hebben kunnen nagaan verwijzen specialisten van het SKB niet naar Doetinchem – uitzonderingen daargelaten - en die van Doetinchem ook niet naar het SKB. Professionele relaties zijn die tussen SKB en MST of andere topziekenhuizen en mogelijk tussen Doetinchem en Arnhem/Nijmegen.

Ook is weinig bemoedigend zo niet ontmoedigend, dat in het medisch specialistisch collectief achterhoek een verhouding is ontstaan van een bovenliggende en een onderliggende partij, waarbij op basis van stemverhoudingen wordt gedebatteerd en besloten en de specialisten van het SKB met hun vragen weinig serieus worden genomen (de lijnen zijn kort in onze gemeenschap).

Het zal u niet verwonderen, dat geen vertrouwen bestaat in een evenwichtige inrichting van de beoogde fusie, wanneer die nog langer vanuit één bestuur en Raad van Toezicht worden aangestuurd met de blijvende onduidelijkheden over vraag en aanbod en de weinig proportioneel voor een basisziekenhuis geïndiceerde en kennelijk onbespreekbare investeringen voor nieuwbouw en daar nog bij de geschetste machtsverhoudingen tussen beide staven in het collectief.

Bestuurlijke fusie nu even niet meer. Zet een stapje terug en creëer rust en vooral ruimte voor een ontwerp van een doordacht plan. Op dit moment zijn SKB en Slingeland nog ondergebracht in twee afzonderlijke stichtingen, waarbij wij aannemen, dat geen onomkeerbare stappen zijn gezet die ontvlechting bemoeilijken. 

Bestuurlijk defuseren als eerste stap schept ruimte voor verdere ontwikkeling op basis van zorgvraag van een sluitende business case Doetinchem inclusief vervangende nieuwbouw enerzijds en een sluitende business case SKB anderzijds. Uiteraard met een concreet beeld van de verankering van beide ziekenhuizen in de regio naar de eerste lijn en naar omliggende topziekenhuizen.

Vervolgens kan dan in een tweede stap onderzocht worden in welke mate beide basisziekenhuizen meerwaarde voor de patiënt kunnen creëren met onderlinge professionele samenwerking, zoals die nu al bestaat in een grotere regio voor pathologie en medische microbiologie en/of met het delen van diensten als bestuur, toezicht, ICT , administratie, techniek en andere ondersteunende diensten.

Met vriendelijke groet, namens de stichting behoud SKB,

Hendrik Jan Mensink

Jan Bart Wilschut

Anjo Joldersma

Achterhoek